ЗЛД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

При обработването на лични данни „Елпром Трафо СН“ АД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

„Елпром Трафо СН“ АД в качеството си на администратор на лични данни, произтичащо от дефиницията на GDPR, обработва лични данни при спазване на следните принципи:

 • добросъвестно, законосъобразно и прозрачно обработване на данните;
 • ограничаване на целите- личните данни да бъдат използвани само за целите, за които са събрани;
 • свеждане на данните до минимум- личните данни да са ограничени само до обема, необходим за изпълнение на целите, за които се събират;
 • ограничаване на съхранението- личните данни не трябва да бъдат съхранявани за период по- дълъг от необходимото за изпълнение на целите;
 • цялостност и поверителност- въвеждане на технически и организационни мерки, които да гарантират необходимото ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност- възможност на администратора на лични данни да покаже, докаже и обоснове спазването на по- горните принципи.

2.СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

„Елпром Трафо СН“ АД  обработва информация относно Субекти на данни, ползватели на Сайта, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане) към „Елпром Трафо СН“ АД.

3.ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.

 • Информация, която Вие предоставяте;

Вие сами решавате дали и как да използвате формата за контакт, предоставена в Сайта. Във формата, чрез която се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Ако не желаете да попълните някоя от секциите с незадължителен характер, можете да я пропуснете или вместо стандартно предложената форма да създадете Ваша такава извън Сайта и да я изпратите чрез предвидените в Сайта данни за контакт с нас.

„Елпром Трафо СН“ АД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма в Сайта.

 • Цели за обработване на лични данни;

„Елпром Трафо СН“ АД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и за услугите, поискани от Вас, за които сте дали своето изрично съгласие и необходими за изпълнението на услугата по Ваше запитване

В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички категории данни.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие, чрез предоставяне на Вашите лични данни.

4.СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ.

Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за неопределен срок или срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

5.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

„Елпром Трафо СН“АД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в предвиденитe в закона случаи. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на „Елпром Трафо СН“АД  и/или други потребители.

6.ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Регламентът предвижда следните права:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

 • Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на обработваните данни.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

7.ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА.

„Елпром Трафо СН“АД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8.ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Отговорника по защита на данните на „Елпром Трафо СН“АД. Адрес за кореспонденция: ул. Дондуков 63, гр. Кюстендил 2500, тел.: + 359 78 52 37 96, Имейл: elpromch@elpromch.com.

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г., Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни, и Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения/

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до отговорното лице за разглеждане на сигнали в Елпром Трафо СН АД.

Как може да подадете сигнал за нарушение.

 1. Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец или в свободен текст, по някой от следните начини:
 • Лично, на отговорното лице;
 • Чрез електронна поща, на електронен адрес: signal@elpromch.com;
 • с писмо до адрес: гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ № 63, като в този случай моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател Длъжностното лице отговорно за разглеждане на сигналите;

! Следва да попълните всички данни във формуляра.

В случай, че не използвате формуляра, сигналът следва да съдържа:

Вашите три имена, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно, конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават, с подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 1. Може да подадете устен сигнал на телефон: 078 523796 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефонен номер.

В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и/или да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.

* Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

* В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът, заедно с приложенията към него, ще Ви бъдат върнати.

Не се образува проверка и не се разглеждат анонимни сигнали, сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години, както и сигнали, които се отнасят до нарушения, непопадащи в приложното поле съгласно чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.