Политика

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

„ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД е дружество с основен предмет на дейност  Проектиране, производство, продажба, ремонт и изпитания на трансформатори и ел. системи.  Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни.

Качеството на работа е всеобщо задължение в цялото дружество, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители.

Висшето ръководство на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа и подобрява Интегрираната Система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Международните Стандарти за управление:

БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Осъзнавайки своята отговорност пред служителите и клиентите на дружеството, като изпълнителен директор на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД  гр. Кюстендил, официално декларирам, че Политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, е подходяща за целите и контекста на организацията, която ръководя, разбрана и прилагана от персонала и е оповестена на всички заинтересовани страни.

Основни принципи на политиката са:

 • ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
 • СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

За реализиране на тези принципи и като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:

 • изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
 • разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа;
 • създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията;
 • гарантираме доброто обслужване на клиентите;
 • спазваме изискванията за сигурност, охрана на труда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • предотвратяваме наранявания и заболявания при работа;
 • намаляваме или отстраняваме професионалните рискове, съпътстващи производствените дейности на дружеството;
 • спазваме изискванията от действащото българско и европейско законодателство в областта на опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и други изисквания, които дружеството е приело документирано, и които се отнасят до нейните аспекти на околната среда и до опасностите за здравето и безопасността при работа;
 • осъществяваме постоянен мониторинг на елементите на околната среда и намаляване на всяко значимо въздействие върху тях, чрез използването на нови подходящи методи и технологии;
 • проверяваме и подобряваме ефикасността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
 • избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
 • изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;
 • установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
 • носим ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването;
 • проверяваме ежегодно Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд за актуалност при провеждане на Преглед от ръководството;
 • формулираме общи и конкретни цели за дружеството;

Ръководството е убедено, че колектива на “ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД ясно съзнава ролята на   качеството, резултатността по отношение на околната среда и здравословната и безопасна работа за развитието и просперитета на нашата фирма в бъдеще и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринася за изпълнението на политиката и ефективното функциониране на Интегрираната система за управление.

С официалното оповестяване на Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД  при практическото и прилагане.

Във връзка с гореизложеното,

ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за реализирането на обявената Политика по качество, околна среда и безопасни условия на труд, гарантираща правата и очакванията на клиентите, служителите на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД и обществото за постоянно подобрение на качеството на произведените от нас продукти и услуги, за осигуряване на безопасни условия на труд и за опазване на околната среда и свързания с това траен просперитет на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН” АД.

Политиката по ИСУ поне веднъж годишно подлежи на преглед за адекватност и оценка на нейното изпълнение в рамките на прегледа на ръководството.

инж. КРИСТИНА МИХАЙЛОВА

Изпълнителен Директор

 

Дата: 24.01.2018 г.

Сертификат ISO 9001:2015 | Сертификат ISO 14001:2015 | Сертификат OHSAS 18001:2007