NextGenerationEU

18.04.2024 г.

„ЕЛПРОМ – ТРАФО СН“ АД успешно приключи изпълнението на проект за технологична модернизация в предприятието по Националния план за възстановяване и устойчивост

„ЕЛПРОМ-ТРАФО СН“ АД приключи успешно изпълнението на дейностите по проект по договор BG-RRP-3.004-1628-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът има за цел повишаване на ефективността на производствените процеси, чрез внедряване на цифровизирани активи с цел разширяване на продуктовата гама на компанията, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига в компанията. Чрез изпълнението на дейностите и внедряването на интелигентни и цифровизирани производствени активи, ръководството на компанията повиши технологичната модернизация в предприятието, което доведе до повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет, както и увеличаване на потенциала за експорт, чрез което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на компанията. Инвестициите по проекта бяха изцяло съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Чрез основната проектна дейност бяха доставени, монтирани и въведени в експлоатация интелигентни и цифровизирани технологии и оборудване за производство на продукти с високо качество, и отговарящи на европейските норми и изисквания. Чрез модернизацията на производствените процеси се разширява производствения капацитет, разнообразяват се и се диверсифицират предлаганите продукти. Закупените активи ще способстват да се осигури конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието. Чрез внедрените нови технологии ще се постигне и подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, добри системи за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.

Чрез успешното изпълнение на проекта се постига и целта на процедурата, която е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ.

Дейностите стартираха на 18.04.2023 г. и приключиха успешно на 18.04.2024 г.

20.04.2023 г.

„ЕЛПРОМ – ТРАФО СН“ АД изпълнява проект за технологична модернизация в предприятието по Националния план за възстановяване и устойчивост

„ЕЛПРОМ-ТРАФО СН“ АД изпълнява договор по проект BG-RRP-3.004-1628-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът има за цел повишаване на ефективността на производствените процеси, чрез внедряване на цифровизирани активи с цел разширяване на продуктовата гама на компанията, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига в компанията. Чрез изпълнението на дейностите и внедряването на интелигентни и цифровизирани производствени активи, ще се повиши технологичната модернизация в предприятието, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет, както и увеличаване на потенциала за експорт, чрез което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на компанията.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността на компанията. Инвестициите по проекта са изцяло съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Основната проектна дейност е насочена към доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на интелигентни и цифровизирани технологии и оборудване за производство на продукти с високо качество, и отговарящи на европейските норми и изисквания. Чрез планираната модернизация на производствените процеси се цели разширяване на производствения капацитет, разнообразяване и диверсификация на предлаганите продукти. Заложените активи ще способстват да се осигури конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието. Чрез внедрените нови технологии ще се постигне и подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, добри системи за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.

Чрез успешното изпълнение на проекта ще се постигне целта на процедурата, която е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ.

Общата стойност на проекта е 803 000,00 лв., от които 385 440,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Дейностите стартираха на 18.04.2023 г. и следва да приключат по договор на 18.04.2024 г.

10.08.2023 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на проект на „ЕЛПРОМ – ТРАФО СН“ АД по договор BG-RRP-3.004-1628-C01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост със СНД Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет:

„Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти и услуги с обособени позиции, както следва:

• Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машина за изработка на намотки от фолио – 1 бр.;

• Обособена позиция №2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машина за изработка на намотки от проводник – 1 бр.“,

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 803 000,00 лв.

Краен срок за приемане на офертите: 18.08.2023 г. Документацията по процедурата може да видите на следните линкове: