Политика

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД

„Елпром Трафо СН” АД е организация с предмет на дейност „Проектиране, производство, продажба, ремонт и изпитване на трансформатори и ел. системи“. Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни.

Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите работници и служители.

Висшето ръководство на „Елпром Трафо СН” АД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа и подобрява интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Основни принципи на политиката са:

 • Гарантирано качество на предлаганите продукти и услуги;
 • Свеждане до минимум отрицателното въздействие върху околната среда;
 • Гарантиране на здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

За реализиране на тези принципи и като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:

 • удовлетворяваме изискванията на нашите клиенти във всяко отношение, като предлагаме висококачествени продукти, отговарящи на съответните стандарти и винаги навреме;
 • изпълняваме ангажиментите си, чрез активното участие на всички в организацията и при стремеж към непрекъснато подобряване на нашата Интегрирана система за управление;
 • идентифицираме, предотвратяваме, контролираме и минимизираме неблагоприятните въздействия върху околната среда, свързани с нашите оперативни дейности;
 • установяваме наличните рискове за здравето и безопасността, премахваме опасностите, намаляваме рисковете за ЗБР и предотвратяваме заболявания и наранявания;
 • спазваме всички приложими нормативни и други изисквания за качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • развиваме, поддържаме и прилагаме дейности за повишаване на мотивацията, квалификацията, участието и ангажираността на персонала, за ефективно управление на въпросите относно качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и за повишаване удовлетвореността на заинтересованите страни;
 • създаваме и поддържаме здравословна и безопасна работна среда и да се стремим към постоянно подобряване на инфраструктурата;
 • гарантираме, че процесите се изпълняват по начин, осигуряващ запазване здравето и безопасността на всички работници, клиенти, доставчици и посетители;
 • наблюдаваме и измерваме непрекъснато процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната и работна реда;
 • разследваме и анализираме всички възникнали инциденти и замърсявания и резултатността на предприетите действия;
 • осигуряваме дейностите за подходящ и ефективен обмен на информация с всички заинтересовани страни;
 • осигуряваме достатъчно информация, инструкции, обучения и наблюдение за осигуряване на осъзнаване от всички работници за опасностите при изпълнение на работните си задължения и отговорността да извършват работата си безопасно, през цялото време;
 • преглеждаме и актуализираме периодично нашите политика и цели;
 • подобряваме непрекъснато ефикасността на Интегрираната ни система за управление;

Ръководството е убедено, че колектива на “Елпром Трафо СН” АД ясно осъзнава ролята си в управлението на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и  за развитието и просперитета на нашата организация в бъдеще и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринася за изпълнението на политиката и ефективното функциониране на Интегрираната система за управление.

С официалното оповестяване на Политиката на интегрираната система за управление, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на „Елпром Трафо СН” АД  при практическото й прилагане.

Осъзнавайки своята отговорност пред служителите и клиентите на дружеството, като изпълнителен директор на „Елпром Трафо СН” АД,  гр. Кюстендил, официално декларирам, че Политиката на интегрираната система за управление, е подходяща за целите и контекста на организацията, която ръководя, разбрана е, прилага се от служителите и е оповестена на всички заинтересовани страни.

Поемам лична отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за реализирането на обявената Политика на интегрираната система за управление, гарантираща удовлетворяване на потребностите и очакванията на клиентите, служителите и обществото и за постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, за осигуряване на безопасни условия на труд и за опазване на околната среда.

Ръководството на „Елпром Трафо СН“ АД извършва прегледи на Политиката на интегрираната система за управление поне веднъж годишно, за да осигури нейната адекватност, актуалност и ефикасност.

инж. Ал. Джиков: …………………………..

Представител на ръководството

на „Елпром Трафо СН“ АД

03.01.2024 г.

Сертификат ISO 9001:2015 | Сертификат ISO 14001:2015 | Сертификат ISO 45001:2018